تحقیق و توسعه


بازار مواد شیمیایی و مواد معدنی

بازار مواد شیمیایی و مواد معدنی

مواد به عنوان شاخه ای ساختار یافته و علمی بحساب می آیند؛ بنابراین در این بخش مفاهیم کلیدی در تقسیم بندی موادی را که این شرکت عرضه می کند مشخص می کنیم. مواد با یک تعریف جامع: ساختاری است که ساز و برگ ضروری و بایسته ای را ارائه میدهد و آنها را با فرم شیمیایی و فیزیکی دسته بندی می کنیم. زمانی که از مواد معدنی یا مواد شیمیایی سخن می گوییم به تقسیم بندی این شاخص ها در فرم های مشخص علمی می پردازیم که فرمولاسیون علمی به تعیین این ماهیت ها از جمله ساختار مولکولی، میزان سختی، رنگ یا فام، رایحه یا بو، مذاق یا طعم و ... می پردازد. با این شاخصه ها مواد را در دو شکل مواد معدنی و مواد شیمیایی تقسیم می کنیم و در بخش های مجزا از این مطلب این خاصیت ها را بطور دقیق مقایسه می کنیم. موادی که از معادن طبی ...
ادامه ...